تعرفه های سرویس WireLess

قیمت سرویس ها به تومان می باشد. به قیمت ها مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. در کلیه سرویس ها ترافیک داخلی معادل یک سوم ترافیک بین الملل محاسبه می گردد.

تعرفه عادی

wireless-signal

۲۷گیگ به همراه۵۴ گیگ شبانه

$ ۵.۹۹
 • ۱ ماه : ۳۷/۰۰۰
 • ۳ ماه: --------
 • ۶ ماه : --------
 • ۱۲ ماه : --------
wireless-signal

۱۴گیگ به همراه ۲۷ گیگ شبانه

$ ۵.۹۹
 • ۱ ماه : ۳۷/۰۰۰
 • ۳ ماه: ---------
 • ۶ ماه : ---------
 • ۱۲ ماه : --------
wireless-signal

۹گیگ به همراه ۱۸ گیگ شبانه

$ ۵.۹۹
 • ۱ ماه : ۲۸/۰۰۰
 • ۳ ماه : --------
 • ۶ ماه : --------
 • ۱۲ ماه : --------

تعرفه ویژه

wireless-signal11

۳۰۰ گیگ به همراه ۶۰۰ گیگ شبانه

 • ۱ماه : ---------
 • ۳ماه : ---------
 • ۶ماه : ۴۹۰/۰۰۰
 • ۱۲ماه : ۵۱۲/۳۰۰
wireless-signal11

۲۰۰ گیگ به همراه ۴۰۰ گیگ شبانه

$ ۵.۹۹
 • ۱ماه : ----------
 • ۳ماه : ۳۰۰/۰۰۰
 • ۶ماه : ۳۴۸/۸۰۰
 • ۱۲ماه : ۳۷۰/۰۰۰
wireless-signal11

۱۲۰ گیگ به همراه ۲۴۰ گیگ شبانه

$ ۵.۹۹
 • ۱ماه : ۱۸۰/۰۰
 • ۳ماه :۲۰۰/۰۰۰
 • ۶ماه : ۲۳۹/۸۰۰
 • ۱۲ماه :۲۶۱/۵۰۰
wireless-signal11

۶۰ گیگ به همراه ۱۲۰ گیگ شبانه

$ ۵.۹۹
 • ۱ ماه :----------
 • ۳ماه : ۱۳۰/۸۰۰
 • ۶ماه : ۱۵۲/۵۰۰
 • ۱۲ماه : ۱۷۴/۵۰۰

تعرفه ویژه شبانه

wireless-signal

۳۰ گیگ به همراه ۶۰۰ گیگ شبانه

$ ۵.۹۹
 • ۱ ماه : ۸۷/۲۰۰
 • ۳ ماه: ---------
 • ۶ ماه : ---------
 • ۱۲ ماه : ---------
wireless-signal

۲۰ گیگ به همراه ۴۰۰ گیگ شبانه

$ ۵.۹۹
 • ۱ ماه : ۶۷/۵۰۰
 • ۳ ماه: ---------
 • ۶ ماه : --------
 • ۱۲ ماه : --------
wireless-signal

۱۵ گیگ به همراه ۳۰۰ گیگ شبانه

$ ۵.۹۹
 • ۱ ماه : ۵۷/۷۰۰
 • ۳ ماه : -------
 • ۶ ماه : -------
 • ۱۲ ماه : ------

تعرفه غیر حجمی

wireless-signal

۶۰ گیگ تا سرعت ۵۰ مگ وبعد از آن ۲مگ

$ ۵.۹۹
 • ۱ ماه : ۱۵۲/۶۰۰
 • ۳ ماه : ۴۳۴/۹۰۰
 • ۶ ماه : ۸۱۷/۲۰۰
 • ۱۲ ماه : ۱/۴۲۸/۹۹۰
wireless-signal

۶۰ گیگ تا سرعت ۵۰ مگ وبعد از آن ۲مگ

$ ۵.۹۹
 • ۱ ماه : ۹۸/۱۰۰
 • ۳ ماه : ۲۷۲/۵۰۰
 • ۶ ماه : ۵۲۳/۲۰۰
 • ۱۲ ماه : ۹۸۱/۰۰۰