تعرفه تلفن ثابت

phone-call21)

تعرفه کانال

 • بستر پیشگامان: ۳۵/۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۷۰/۰۰۰
phone-call21)

پیشگامان به پیشگامان

 • بستر پیشگامان: ۳۵/۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۷۰/۰۰۰
phone-call21)

ثابت داخل استان

$ ۵.۹۹
 • بستر پیشگامان : ۴۵/۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۷۰/۰۰۰
phone-call21)

ثابت بین استان

$ ۵.۹۹
 • بستر پیشگامان :۳۳۰/۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۴۰۰/۰۰۰
phone-call21)

همراه

$ ۵.۹۹
 • بستر پیشگامان :۳۳۰/۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۴۰۰/۰۰۰
phone-call(mobile)

ثابت داخل استان

$ ۵.۹۹
 • بستر پیشگامان : ۴۵/۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۷۰/۰۰۰
phone-call(mobile)

ثابت بین استان

$ ۵.۹۹
 • بستر پیشگامان :۳۳۰/۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۴۰۰/۰۰۰
phone-call(mobile)

تعرفه کانال

 • بستر پیشگامان: ۳۵/۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۷۰/۰۰۰
phone-call(mobile)

پیشگامان به پیشگامان

 • بستر پیشگامان: ۳۵/۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۷۰/۰۰۰
phone-call(mobile)

همراه

$ ۵.۹۹
 • بستر پیشگامان :۳۳۰/۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۴۰۰/۰۰۰

بسته های اعتباری

بسته اعتباری تلفن ثابت
قیمت
۵هزارتومانی
۵۰۰۰
۱۰۰۰تومانی
۱۰۰۰
۲هزار تومانی
۲۰۰۰
۱۰هزارتومانی
۱۰۰۰۰
۲۰هزارتومانی
۲۰۰۰۰
۵۰هزارتومانی
۵۰۰۰۰
۱۰۰هزارتومانی
۱۰۰۰۰۰
۳۰۰هزار تومانی
۳۰۰۰۰۰
۵۰۰هزار تومانی
۵۰۰۰۰۰

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره ۰۷۶۳۲۳۰۰ تماس حاصل فرمایید.