تعرفه های سرویس ADSL

قیمت سرویس ها به تومان می باشد. به قیمت ها مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. در کلیه سرویس ها ترافیک داخلی معادل یک سوم ترافیک بین الملل محاسبه می گردد.

تعرفه های عادی

Edit
wifi-router(4)

۹۶۰ گیگ

 • زمان: ۱۲ ماه
 • قیمت: ۹۵/۵۰۰
wifi-router(4)

۴۸۰ گیگ

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۶ماه
 • قیمت : ۲۲۵/۰۰۰
wifi-router(4)

۲۴۰ گیگ

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۳ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
wifi-router(4)

۸۰ گیگ

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۲۲۵/۰۰۰
Edit
wifi-router(4)

۳۵۰۰گیگ بین الملل

 • زمان: ۱۲ ماه
 • قیمت: ۹۵/۵۰۰
 • ترافیک شبانه: --
wifi-router(4)

۵۰۰گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۲۵/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
wifi-router(4)

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
wifi-router(4)

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
Edit
wifi-router(4)

۳۵۰۰گیگ بین الملل

 • زمان: ۱۲ ماه
 • قیمت: ۹۵/۵۰۰
 • ترافیک شبانه: --
wifi-router(4)

۵۰۰گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۲۵/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
wifi-router(4)

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
wifi-router(4)

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
Edit
wifi-router(4)

۳۵۰۰گیگ بین الملل

 • زمان: ۱۲ ماه
 • قیمت: ۹۵/۵۰۰
 • ترافیک شبانه: --
wifi-router(4)

۵۰۰گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۲۵/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
wifi-router(4)

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
wifi-router(4)

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---

تعرفه های ویژه

Edit
ویژه3

۳۵۰۰گیگ بین الملل

 • زمان: ۱۲ ماه
 • قیمت: ۹۵/۵۰۰
 • ترافیک شبانه: --
ویژه3

۵۰۰گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۲۵/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
ویژه3

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
ویژه3

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
Edit
ویژه3

۳۵۰۰گیگ بین الملل

 • زمان: ۱۲ ماه
 • قیمت: ۹۵/۵۰۰
 • ترافیک شبانه: --
ویژه3

۵۰۰گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۲۵/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
ویژه3

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
ویژه3

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
Edit
ویژه3

۳۵۰۰گیگ بین الملل

 • زمان: ۱۲ ماه
 • قیمت: ۹۵/۵۰۰
 • ترافیک شبانه: --
ویژه3

۵۰۰گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۲۵/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
ویژه3

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
ویژه3

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
Edit
ویژه3

۳۵۰۰گیگ بین الملل

 • زمان: ۱۲ ماه
 • قیمت: ۹۵/۵۰۰
 • ترافیک شبانه: --
ویژه3

۵۰۰گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۲۵/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
ویژه3

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
ویژه3

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---