dynamic-content-widget-feef042-2

لحظات را پرسرعت سپری کن

ADSL یا همان  asymmetric digital subscriber است.شما مشترکین عزیز با استفاده از این سرویس قادر خواهید بود تنها با استفاده از یک خط تلفن به صورت دائم وبا سرعتی بالا به اینترنت متصل شوید.

این سرویس بر بستر کابل تلفن عمل میکند واین فناوری بهترین و بیشترین سرعت را بدون نیاز به تدارک زیرساخت های جدید ممکن ساخته است.همچنین قابل ذکر است که پس از برقراری ارتباط تنها هزینه ای که شما پرداخت خواهید کرد هزینه ثابت خط ADSLکه به شکل ماهانه وباتوجه به پهنای باند دریافتی خواهد بود ودرهنگامی که از این سرویس شما استفاده میکنید ارتباط تلفنی شما همیشه ازاد و دردسترس خواهد بود.