تمدید موقت امکانی است که پس از اتمام قرارداد کاربر و در شرایط اضطراری و تنها دوبار بار در طول دوره قرارداد کاربر به ایشان به عنوان شارژ موقت تخصیص می یابد. هدف بر این است تا مشترک پس از اتمام قرارداد جاری به دلیل اتمام بازه قرارداد و یا ترافیک مجاز ، حداکثر دو روز (در صورت اتمام سرویس) و حداکثر ۲۵۶ مگابایت ترافیک(در صورت اتمام ترافیک سرویس ) به عنوان شارژ موقت و به صورت امانت داشته باشد.ترافیک و روز های منظور شده در فاکتور دوره بعدی کاربر محاسبه و از وی کسر خواهد شد .

برای اعمال برروی گزینه تمدید موقت کلیک کنید

پس از انتخاب تمدید موقت طبق شکل وارد صفحه ای می شود که در آن می توانید تمدید موقت حجم و یا تمدید موقت روز را انتخاب کنید و در انتها برروی ” درخواست اضافه برقرارداد” کلیک کنید .

در صورت امکان مودم را برای چند دقیقه ای خاموش و مجدد روشن کنید.