dynamic-content-widget-6a9ef0fc-1

۱-در صورتی که سرویس شما به اتمام رسیده باشد :

در صفحه اول ( داشبورد ) ، آخر صفحه گزینه تمدید سرویس را کلیک کنید.

۲- در صورتی که سرویس شما به اتمام نرسیده باشد و درحال استفاده سرویسی باشید در این حالت دو نوع خرید سرویس وجود دارد .

• خرید سرویس رزرو : اگر میخواهید سرویس دوره بعدی خود را انتخاب و خرید کنید از این گزینه میتوان استفاده کرد.

با فرا رسیدن تاریخ انقضا سرویس فعلی ، سرویس رزرو به صورت خودکار فعال می شود .

• تمدید سرویس میاندوره : اگر به هر دلیلی از سرویس خود رضایت ندارید (به طور مثال خرید اشتباه ، سرعت پایین و یا ترافیک کم خود سرویس و یا به هر دلیل دیگری ) و قصد تعویض سرویس خود را دارید ، توصیه می شود از تمدید سرویس میاندوره استفاده کنید .

در این روش ترافیک باقی مانده و زمان باقی مانده را با توجه به الگوریتم های محاسباتی ، به صورت ریالی محاسبه نموده و به عنوان بستانکار ثبت می شود تا سرویس میاندوره ( جایگزین ) خود را انتخاب کنید و مابه التفاوت بررسی می شود .

لازم به ذکر است ، زمانی که سرویس جت گام داشته باشید نمی توانید سرویس جایگزین انتخاب کنید . توصیه می شود برای سرویس میاندوره با همکاران واحد فروش در تماس باشید و مشورت کنید.

اگر نوع خرید سرویس خود را انتخاب کنید مطابق شکل لیستی از سرویس ها را به شما نمایش می دهد :

لازم به ذکر است پس از انتخاب نوع سرویس ( ON ) با کلیک برروی گزینه خرید سرویس ، به پایانه پرداخت الکترونیک یکی از بانک های طرف قرارداد شرکت منتقل می شوید.

پرداخت الکترونیک با استفاده از پایانه بانکی، در بخش های بعدی به تفصیل آموزش داده شده است.