متقاضیان تلفن ثابت می بایست مشترک یکی از خدمات ارتباطی پیشگامان باشند :