اشخاص حقیقی:

  • نام و نام خانوادگی متقاضی اینترنت پرسرعت به همراه کارت ملی
  • نام و نام خانوادگی صاحب خط تلفن به همراه کارت ملی
  • آدرس پستی، پست الکترونیکی، شماره همراه متقاضی اینترنت پرسرعت

اشخاص حقوقی:

  • صفحه ی روزنامه ی رسمی شرکت متقاضی
  • نام و نام خانوادگی و کارت ملی شخص رابط
  • آدرس پستی، پست الکترونیکی، شماره همراه متقاضی اینترنت پرسرعت