حجم
زمان
قیمت
۸۰
۱ماه
۸۷۲۰۰
۲۴۰
۳ماه
۲۶۱۶۰۰
۴۸۰
۶ماه
۴۵۶۰۰۰
۹۶۰
۱۲ماه
۹۴۱۸۰۰