این قرارداد در ۲ نسخه، شامل ۵ ماده و ۲ تبصره تنظیم شده است که هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد.

اینجانب / شرکت ……………………………………………………… به نشانی مندرج در برگ درخواست سرویس، در تاریخ ……………………………… ضمن مطالعه ی مفاد قرارداد و با قبول شرایط مندرج، تقاضای دریافت خدمات اشتراک اینترنت پر سرعت را از شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات دارم.