قیمت سرویس ها به تومان می باشد. به قیمت ها مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. در کلیه سرویس ها ترافیک داخلی معادل یک سوم ترافیک بین الملل محاسبه می گردد.

هرمــزنت

تعرفه های عادی سرویس Adsl

Edit
Modem

۲۴۰ گیگ

  • زمان:۱ماه
  • قیمت:۲۴۰.۰۰۰
Modem

۲۴۰ گیگ

  • زمان:۱ماه
  • قیمت:۲۴۰.۰۰۰
Modem

۲۴۰ گیگ

  • زمان:۱ماه
  • قیمت:۲۴۰.۰۰۰
Modem

۲۴۰ گیگ

  • زمان:۱ماه
  • قیمت:۲۴۰.۰۰۰
Edit
Click here to add content.
Edit
Click here to add content.
Edit
Click here to add content.
هرمزنت

تعرفه های ویــــژه سرویس Adsl

Edit
Click here to add content.
Edit
Click here to add content.
Edit
Click here to add content.
Edit
Click here to add content.